پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم
نام فرد/افراد انتقاد یا پیشنهاد کننده :شرح مختصر از وضعیت موجود :موضوع انتقاد یا پیشنهاد :شرح انتقاد یا پیشنهاد :تاریخ ثبت :
  ارسال

V5.4.0.0