1398/3/20 دوشنبه قابل توجه نمایندگان دانشجوها

قابل توجه کلیه نمایندگان  دانشجویان دانشکده بهداشت

   بدینوسیله از کلیه نمایندگان دانشجویان دعوت می گردد در جلسه روز چهارشنبه مورخ 98/3/22 ساعت 11 که در محل ستاد دانشگاه- طبقه پنجم- سالن فارابی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
 

                                                                                         واحد آموزش دانشکده بهداشت

چهارشنبه 26 تير 1398   22:49:32

تصویر ها