1398/3/18 شنبه جلسه مشترک صیانت صبح امروز شنبه 98/3/18 جلسه مشترک صیانت بین دو دانشکده پرستاری و بهداشت برگزار گردید. در این جلسه که با حضور روسای دو دانشکده سرکار خانم دکتر لطفی و جناب آقای دکتر گودینی، همچنین مدیران دو دانشکده جناب آقای خلخالی و سرکار خانم شکرالهی برگزار گردید پیرامون ارتقاء سطح ایمنی،رفع کمبود فضاهای آموزشی با استفاده از پتانسیلهای دو دانشکده، افزایش نشاط عمومی کارکنان و دانشجویان و ارتقاء فرایندهای جاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 
چهارشنبه 26 تير 1398   22:57:09