پلمپ واحد متخلف دندانسازی 2

پلمپ واحد متخلف دندانسازی 3

پلمپ واحد متخلف دندانسازی 1
پلمپ واحد متخلف دندانسازی در مورخ 98/2/26 بدنبال بازدید کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان نظرآباد در معیت نیروی انتظامی یک باب واحد صنفی متخلف مربوط به دندانساز تجربی با دخالت در امور دندانپزشکی ، پلمپ و پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد.
پنجشنبه 27 تير 1398   15:16:20

لینک های مفید