3

6

8

1

5

4

7

2
اجرای بسیج ملی سنجش فشارخون در ایستگاههای مترو گلشهر و محمدشهر اجرای بسیج ملی سنجش فشارخون در ایستگاههای مترو گلشهر و محمدشهر اجرای بسیج ملی سنجش فشارخون در ایستگاههای مترو گلشهر و محمدشهر از 18خرداد با همکاری معاونت محترم فرهنگی اجتماعی متروتهران
پنجشنبه 27 تير 1398   15:25:17

تصویر ها