دوشنبه 9 ارديبهشت 1398

معرفی کارکنان واحد بهداشت و بهبود تغذیه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیکی

شماره تماس

1

علی زنگنه

کارشناس مسئول

02644726063– داخلی 167

چهارشنبه 26 تير 1398   23:35:38