دوشنبه 9 ارديبهشت 1398

معرفی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیکی

شماره تماس

1

زهرا کریمی یکنمی

کارشناس مسئول

z-mkr2yahoo.com

02644722525 – داخلی 168

چهارشنبه 26 تير 1398   23:03:49