يكشنبه 25 فروردين 1398

معرفی واحد بهداشت محیط

بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماريزاي محيط خارج به داخل بيمارستان و بالعکس جلوگيري مي کند . در اين راستا عوامل محيطي همچون آب ، فاضلاب ، ‌زباله ،‌هوا، غذا و ... بايد به نحوي کنترل شوند تا علاوه بر ايجاد محيطي سالم و بهداشتي ،‌ به بهبود بيماران نيز كمك نمايد.

با توجه به تعریف بهداشت محیط و مسئولیت فردی در برابر سلامت افراد جامعه ، ‌رعایت مسائل بهداشتي در محيط کار بيمارستاني از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد.

شرح وظایف :

 الف – برنامه ریزی :

تدوین برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت محیط

تدوین برنامه طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی

تدوین پایش از واحدهای بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی تابعه

تدوین برنامه زمان بندی نمونه برداری از آب و مواد غذایی

• تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماری های روده ای
 

ب- اقدامات اجرایی :

توقیف مواد غذایی غیر مجاز در سطح عرضه

ارجاع پرونده واحدهای صنفی متخلف به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی

رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت محیط ، مواد غذایی ، دفع غیر بهداشتی فاضلاب ، زباله و ...

اجرای احکام قضایی صادر شده توسط دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی دارویی و امور بهداشتی

اجرای دستور العمل های واصله از معاونت امور بهداشتی دانشگاه

بازدید از مراکز درمانی و بیمارستان های تحت پوشش

نمونه برداری از مواد غذایی در سطح عرضه

اجرای طرح های برنامه ریزی شده  

صدور مجوز های بهداشتی

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:33:35