شنبه 24 فروردين 1398

معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

     این واحد کلیه خدمات مرافبت و مدیریت بیماری ها(آموزش، بیماریابی ، درمان ، پیگیری و.....) بیماریهای واگیر وغیرواگير ، واکسيناسيون عمومي و نظارت براجراي برنامه هاي پيشگيرانه از ابتلا به بيماريها را برعهده دارد. واحد بيماري ها بر اين امر اهتمام دارد که کيفيت فني خدمات را به صورتي برنامه ريزي نمايد که خدمات قابل ارايه موثر واقع شود. ، يعني در بروز و شيوع بيماري هاو نيز مرگ و مير و ابتلا اثر مثبت داشته باشد. بررسي اپيدميولوژيک بيماري هاي غير واگير و واگير را به نحو موثر انجام دهد. با پايش دائمي وضعيت بيماري ها در سطح شهرستان وضعيت بيماري هاي بازپديد و نوپديد را مد نظر داشته باشد.و مديريت ارائه خدمات بيماري هارا با انجام فعاليت هاي موثر در سطوح برنامه ريزي ، سازمان دهي ، پايش و ارزشيابي ، هدايت و رهبري ، هماهنگي هاي برون بخشي و درون بخشي ( ارتباط سازماني ) تصميم گيري ، براي دستيابي به يک پوشش مطلوب را به نحو مطلوب به انجام رساند.

واحدپیشگیری و مبارزه با بیماری ها در دو حوزه فعالیت می کند:

-بیماری های واگیر

-بیماری های غیر واگیر

واحد مبارزه و پیشگیری از بیماری های شبکه بهداشت و درمان  طالقان توسط دو کارشناس پی گیری  و یک واحد هاری مستقر در مرکز شهید البرزی طالقان که بصورت شبانه روزی فعال است که کلیه خدمات مربوط به حیوان گزیدگی را بصورت رایگان پوشش می دهد.  انجام می گیرد،

از جمله برخی  خدمات مربوطه :

=انجام بیماری یابی در خصوص بیماری سل ، التور و ...

=انجام واکسیناسیون روتین جهت کودکان  و بزرگسالان

= انجام مراقبت های بیماری های واگیر و غیر واگیر

=غربالگری حیوان گزیدگی و ...

    

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:19:23