شنبه 24 فروردين 1398

معرفی مراکز ، خانه ها و پایگاه های بهداشت :

شبکه بهداشت و درمان طالقان با یک مرکز شهری روستایی (شهید البرزی)  و دو مرکز روستایی (زیدشت و جوستان )  و تعداد هفده خانه بهداشت   و یک پایگاه سلامت ضمیمه شهری توانسته است صدردصد جمعیت روستایی شامل 74 روستای قمر و 12 روستای سیاری  و نود درصد جمعیت شهری را تحت پوشش مراقبت های بهداشتی اولیه  و خدمات سطح یک سلامت قرار دهد .

برنامه پزشک خانواده مشتمل بر سه پزشک ، چهار ماما و یک دندانپزشک در حال حاضر در سطح شهرستان در حال اجرا می باشد .
 

مراکز بهداشتي درماني شهري

شماره تلفن

مركز بهداشتي درماني

روستايي

شماره تلفن

خانه های بهداشت

شماره تلفن

مرکزشبانهروزیشهید البرزی

44722525

مرکز بهداشت زیدشت

44833380

خانه بهداشت ناریان

44732055

پايگاه بهداشتي ضميمه

44722525

مرکزبهداشت جوستان

44733380

خانه بهداشت دیزان

44738444

_

_

_

_

خانه بهداشت گته ده

_

_

_

_

خانه بهداشت جوستان

44733380

_

_

_

_

خانه بهداشت گوران

44843605

_

_

_

_

خانه بهداشت منگلان

44843604

_

_

_

_

خانه بهداشت اوانک

44743582

_

_

_

_

خانه بهداشت خسبان

44734355

_

_

_

_

خانه بهداشت حنسجون

44725311

_

_

_

_

خانه بهداشت وشته

44743626

_

_

_

_

خانه بهداشت ورکش

44729167

_

_

_

_

خانه بهداشت گلینک

44725288

_

_

_

_

خانه بهداشت فشندک

44773060

_

_

_

_

خانه بهداشت شهراسر

44884696

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:58:44