چهارشنبه 21 فروردين 1398

معرفی کارکنان مبارزه با بیماری ها 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیکی

شماره تماس

1

زهرا عقبائی

کارشناس مسئول

Z-oghbaee3@yahoo.com

02644722929 داخلی 120

2

سعید صائیمان

کارشناس

Z-oghbaee3@yahoo.com

02644722929 داخلی 120

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:05:24