چهارشنبه 21 فروردين 1398

معرفی کارکنان واحد گسترش

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیکی

شماره تماس

1

فهمیه پور راستگوی

کارشناس مسئول

purrastgufa@yahoo.com

02644726328 داخلی 170

2

رامک رجبی

کارشناس

-

02644726328 داخلی 170

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:54:05