چهارشنبه 21 فروردين 1398 معرفی کارکنان واحد بهداشت محیط :
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیکی

شماره تماس

1

سیده سمیه حسینی

کارشناس مسئول

02644726063 داخلی 121

2

مهدی فیروزی

کارشناس

02644726063 داخلی 121

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:32:56