چهارشنبه 21 فروردين 1398

معرفی واحد بهداشت روان

واحد سلامت روان بر اساس رسالت سازماني و اهداف مربوطه  در زمينه پيشگيري و درمان اختلالات روانپزشكي ، آموزش عمومي جامعه در حیطه های مختلف و ارتقاء سطح سلامت روان  جامعه از طريق ارايه خدمات در مراكز بهداشتي  درماني شهری و روستایی و خانه هاي بهداشت و كلينيك های سطح ۳ سلامت روان انجام وظيفه مي نمايد.

معرفی کارکنان واحد بهداشت و سلامت روان :

آقای مجتبی مهرنیا ، کارشناس ارشد واحد بهداشت و سلامت روان

شماره تماس : 02644726193 د اخلی 130

آدرس پستی : -

شرح وظایف :

۱-بررسی و شناخت بیماریهای روانی در شهرستان

۲-بررسی و تعیین میزان بیماریهای روانی شهرستان

۳-تشکیل و شرکت در کمیته فنی بهداشت روان شهرستان

۴-تعیین و اعلام بموقع اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز جهت منظور داشتن در بودجه سالانه مرکز بهداشت شهرستان

۵-تدوین و اجرای برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی

۶-همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه بهداشت روان

۷-جمع آوری، کنترل ، تجزیه و تحلیل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پیگیری بیماریهای روانی

۸-پایش و ارزشیابی مداوم برنامه اجرائی شهرستان و تلاش جهت رفع نارسایها و بهبود عملکرد

۹-پیشنهاد و مشارکت در اجرائی آموزشهای عمومی جامعه در زمینه مسائل بهداشت روان

-۱۰هماهنگی و جلب همکاری درون بخشی و سایر بخشهای اجتماعی ، اقتصادی محلی که در پیشبرد برنامه موثرند.

۱۱-مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در نظام بهداشتی پس از تصویب و ابلاغ

۱۲-همکاری و مشارکت در اجرای سایر برنامه های بهداشتی با نظر مقام ما فوق.

۱۳-گزارش سالیانه پیشرفت و عملکرد برنامه به استان

يكشنبه 26 خرداد 1398   04:57:15