سه‌شنبه 20 فروردين 1398

معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ی واگیر و غیر واگیر یکی از واحد های کلیدی و مهم مرکز بهداشت می باشد که وظیفه آن کنترل ؛ شناسایی و پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیرمی باشد این واحد با یک کارشناس مسئول و یک کارشناس ؛ فعالیتها را پیگیری می کنند.

نام و نام خانوادگی :  زهرا عقبائی (کارشناس مسئول ) – سعید صائمیان

شماره تماس : 02644722929 داخلی 120

آدرس پستی : z-oghbaee3@yahoo.com

شرح وظایف :  

1 - برنامه ریزی جهت شناسایی جغرافیایی و سرشماری جمعیت در مناطق تحت پوشش

2 - -توسعه واحد های بهداشتی درمانی شامل مکان یابی ،تهیه نقشه پراکندگی جمعیت ،ایجاد و راه اندازی واحد ها باز نگری ادواری طرح گسترش شبکه ها

3 - تامین و توزیع تجهیزات و مواد مصرفی شامل برآورد نیاز واحد های بهداشتی درمانی و پیگیری اقلام تا توزیع

4 - بر آورد و تامین نیروی انسانی شامل تامین نیازها و اولویتهای نیروی انسانی واحد های بهداشتی درمانی خانه های بهداشتی و پایگاههای بهداشتی ،توزیع نیروی انسانی و نظارت بر اجرای ضوابط مربوطه

5  جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت 

6 - برآورد ومحاسبه حقوق پزشکان وماماهای  برنامه پزشک خانواده
7 - بررسی و جمع آوری  آمارهای ماهانه وفصلی  وارسال به استان

يكشنبه 26 خرداد 1398   04:57:53