يكشنبه 21 بهمن 1397

معرفی :

اطلاع رسانی شفاف از وظایف مهم روابط عمومی دستگاههای اجرائی است و آنان پل ارتباطی مردم و دولت محسوب می شوند. اطلاع رسانی دولت عاملی در جهت ایجاد اعتماد بین مردم و حاکمیت شده و آرامش خاطر جامعه را باعث می شود .

شرح وظایف : 
ماهنگی با واحدها جهت تهیه ،تایید و انعکاس خبر در سایت بیمارستان و ساير سايتها  
شرکت در جلسات مربوط به روابط عمومی ها در سطح استان
        
هماهنگی و برگزاری مراسم در مناسبتهای مختلف
    
تهیه عکس و فیلم از برنامه های مختلف بیمارستان و ارائه گزارش عملکرد
 هماهنگی بازدید افراد و دیگر دستگاهها از واحدهای مختلف  بیمارستان 
تهیه پیش نویس بیانیه ها و اطلاعیه ها و پيامهاي تبريک و تسليت
جمع آوری نقطه نظرات همکاران و انتقال به مدیریت بیمارستان
 
جمع آوری انتقادات و پیشنهادات مراجعان به واحدهای بیمارستان و انتقال به مدیریت
  هماهنگی و تایید نشریه های داخلی بيمارستان

 

معرفی پرسنل

نام و نام خانوادگی : بهروز حاجیان

تلفن : 02644722525 داخلی 115

ادرس پست الکترونیکی : bhi.song@gmail.com

يكشنبه 26 خرداد 1398   06:16:44