متون عمومي
چهارشنبه 13 تير 1397 معرفی واحد تعریف مددکاری اجتماعی: مددکاری اجتماعی بر پایه دانش ،مهارتها،و ارزش ، برای ارائه خدمات حرفه ایی به مراجعین ،تا آنان قادر باشند به توانمندیهای خود پی برده وبه کارکرد اجتماعی و فردی خود ادامه دهند. یادمان باشد ما مددکار بهداشتی درمانی هستیم لذا تفکیک مددکاری اجتماعی عمومی با مددکاری تخصصی برای هر کدام از مددکاران الزامی است. 1-خط مشی بیمارستان و بخشنامه های آن که وزارت بهداشت و درمان باالترین سیاستگزاری در امر تعیین حدود و وظایف مددکاری اجتماعی است ،مورد وثوق مددکاران اجتماعی می باشد .)با توجه به اختیارات رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی البرز ( 2 -مددکار اجتماعی ، با همه کادر درمان ارتباط گرم و صمیمی برقرار نمایدو این ارتباط جدا از ارتباط حرفه ایی در مددکاری اجتماعی میباشد . 3-مددکاران اجتماعی در دسترس باشد این موضوع میتواند با تلفن ثابت یا همراه یا صدای مشاور یا صدای مشتری و یا بصورت بروشور و پمفلت بیمارستانی همراه با شماره تلفن و خدماتی که میتواند ارائه دهد در همه جای بیمارستان نصب گردد. 4 -مددکاران اجتماعی به تمامی امکانات ازجمله :اینترنت - فاکس- تلفن ثابت صدای مشتری و گویا وکامپیوتر- و سایر امکاناتی که میتواند به بهبود عملکرد و ایجاد رضایتمندی بیماران نقش دارند تجهیز گردد .ضماانت اجرایی با روسای محترم بیمارستانها میباشد 5-با توجه به حجم کاری زیاد دربیمارستانها )برای هر 33بیمار یک کارشناس مددکاری اجتماعی الزم است و در استاندارد انجمن مددکاری اجتماعی جهان تعریف شده است( برای باال بردن انگیزه کاری مضاعف مددکاران اجتماعی ، روسای محترم بیمارستانها تسهیالت خاصی را برای مددکاران اجتماعی لحاظ نمایند و این عالوه بر شرایط مساوی با سایر کارکنان میباشد. 6 -برای پیشگیری از خشونت در بیمارستان از طرف همراهان بیماران که در برخی موارد خسارتهایی نیز به بیمارستان وارد میشود، )معموال در اورژانسها اتفاق می افتد(برای این موضوع سازو کار الزم باید از قبل تهیه و امکانات الزم را برای مداخالت مددکاری اجتماعی در اختیار بگذارند در چنین بحرانی برای پیاده سازی این موضوع باید: الف: فراهم آوردن یک مکان مناسب در اورژانس که در زمان حجم کاری باال و یا بصورت دائم مددکاراجتماعی در آن مکان حضور فعال داشته باشد ب:این حضور، پل ارتباطی بین همراهان بیمار و کادر پزشکی ایجاد کرده و با توجه به تکنیکهای مداخله در بحران ازجمله: مشاوره با فرد مضظرب –مشاوره سوگ و... قادر خواهند بود از خشونتهای احتمالی پیشگیری نمایند/ ج:کادر پزشکی و همراهان بیمار در کمال آرامش و اثر بخشی باال، هر کدام بطور جداگانه به وظایف خود عمل خواهند کرد 7 -مددکاران اجتماعی باید آمار و اطالعات کامل از میانگین اشغال تخت، تعدادتخت فعال و سایر موارد آماری که به نوعی با کار و فعالیت حرفه ایی مددکاری اجتماعی ارتباط پیدا میکند در اختیار داشته باشند. 8-مددکاران اجتماعی ،اطالعات کاملی از دموگرافی جامعه خود داشته باشند این موضوع در بیشتر مواقع منابع ارزند ه ایی برای مددکاران اجتماعی محسوب میشود و در مصاحبه ، مشاوره در اجرای طرح کمکی ابزار مهمی برای مددکاری اجتماعی خواهد بود 9-شفاف سازی اختیارات و تخصیص منابع و اعتبارات نیازمندان و در اختیار داشتن منابع تخصیصی نیازمندان ، روسای محترم بیمارستانها تدابیری اتخاذ نمایند که مددکاران اجتماعی به هزینه ها و منابع اشرافیت داشته باشند. 
بيشتر
پنجشنبه 27 تير 1398   15:51:32