چهارشنبه 27 بهمن 1395

جناب آقای دکتر حمید درفشی
سمت: رییس هیات اجرایی

جناب آقای دکتر مهدی طیبی آراسته
سمت:  دبیر هیات اجرایی


پرسنل دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی البرز 


سرکار خانم طاهره مالمیر
سمت: کارشناس جذب
جناب آقای حمید عزیزی

سمت: کارشناس جذب


تلفن تماس:

026
32566347
32558920-24

داخلی 211-212


 
چهارشنبه 26 تير 1398   22:50:25