شنبه 16 بهمن 1395

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ

طول مدت دوره

عکس

CPR

دکتر مریم فدایی

97/01/26

2 ساعت

اکسل

دکتر عاطفه حاجی آقابزرگی

97/01/26

3 ساعت

پروپوزال نویسی

دکتر نفیسه خسروی دهقی

97/03/22

2 ساعت

میکروبیولوژی

دکتر سمیه یسلیانی

97/05/08

4 ساعت

SPSS

دکتر عاطفه حاجی آقا بزرگی

97/08/01

2 ساعت

جداسازی ترکیبات موثره دریایی

دکتر محمدرضا شوشی زاده- دکتر محمدباقر نبوی-  دکتر نفیسه خسروی دهقی

97/08/20و 97/08/21

9 ساعت

چهارشنبه 26 تير 1398   23:00:48