دوشنبه 16 شهريور 1394

گروه آموزشی فارماکولوژی و سم شناسی:

  اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ از جمله دوره های تخصصی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ مدرک Ph.D می باشد متخصصین در اﻳﻦ گروه ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮ داروﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه وﻳﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد، ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  داروﻳﻲ ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎ  می باشند . اﻓﺰون بر اﻳﻦ ها، متخصصین این گروه ﺑﺎ  روش های رایج آزمایشات  In vivo و In vitro ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات و ﻋﻮارض ﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و اﻧﺪام ﻫﺎ، ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ مراحل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ پیش از ورود دارو ﺑﻪ   عرصهﻫﺎی ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ (Clinical Trials) می ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﺷﻨﺎ می باشند.  
رشته فارماکولوژی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ سم ﺷﻨﺎﺳﻲ  می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ عمده آن ﺑﺮ روی ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات و ﻋﻮارض داروﻫﺎ بر اساس مطالعات     
In vitro و In vivo می ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار  می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

پنجشنبه 27 تير 1398   15:47:50