كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
نام واحد : آمار 

نام و نام خانوادگی :   ساراسادات حسینی

سمت :  کارشناس آمار و مدارک پزشکی-آموزش و ارتقاء سلامت
آدرس ایمیل :  sarahosseini217@yahoo.com
شماره تلفن – داخلی :      128-02644722525
نام واحد : آمار و آموزش
 
بيشتر