كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومی

   نام واحد : بهبود تعذیه

                نام و نام خانوادگی :
پریسا بصراوی   
               سمت : کارشناس مسئول بهبود تغذیه
              آدرس ایمیل :parisabasravi@gmail.com
               شماره تلفن – داخلی :44722525-112
              نام واحد :  بهبود تغذیه