اخبار و اطلاعیه
بازدید هیئت برد
بازدید دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی وزارت بهداشت بازدید و جلسه دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت و درمان جناب آقای دکتر شاه طاهری از دانشکده بهداشت 
پنجشنبه 27 تير 1398   16:07:35

تصویر ها