اخبار و اطلاعیه ها

نشست ریاست دانشگاه با دانشکده دندانپزشکی البرز
صبح روز پنج شنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه دکتر کریم ،ریاست دانشگاه علوم پزشکی البرز به همرا هیئت رئیسه در دانشکده دندانپزشکی حضور بهم رسانیده و پس از بازدید از کلینیک و قسمتهای مختلف دانشکده جهت اخذ گزارش در سالن کنفرانس حاضر شدند. در ابتدا از زحمات دکتر آبروش در زمان تصدی ریاست دانشکده تقدیر به عمل آمد و انتصاب دکتر شیرین بک نیز توسط دکتر آبروش با اهدای گل تبریک گفته شد .در ادامه رئیس دانشگاه ازاقدامات دکتر آبروش به عنوان نقطه عطف و شکوفایی در دانشکده یاد کردند و از دکتر شیرین بک سرپرست فعلی دانشکده خواستند تا با بهره گیری ازتخصص خود نقاط بالقوه در این دانشکده را بالفعل نموده و ضمن توجه ویژه به پارامترهای اعتبار بخشی ،تشکیل جلسات اخلاق حرفه ای را نیز به شکل جدی تری در  دانشکده دنبال نمایند و نهایتا تفاهم نامه ای را که با مراکز تابعه تنظیم میشود به عنوان مبنای کار در سال جاری در نظر داشته باشند. دکتر کریم در انتها از نحوه گزارش این دانشکده بیان خشنودی و رضایت نمودند و اظهار داشتند که دانشکده های دیگر باید در این زمینه دانشکده دندانپزشکی را الگو قرار دهند


پنجشنبه 27 تير 1398   15:50:14