اطلاعیه
دعوت به همکاری
دعوت به همکاری از متخصصین و دندانپزشکان محترم جهت ویزیت در شبکه بهداشت طالقان

از متخصصین و دندانپزشک های محترم جهت ویزیت بیماران شهرستان طالقان دعوت به همکاری می گردد  .

تمامی درآمدهای حاصله از پاراکلینیک و ویزیت بیماران به متخصص و دندانپزشک تعلق خواهد گرفت . ایاب و

ذهاب به عهده شبکه بهداشت و درمان شهرستان طالقان می باشد .

پانسیون مجهز در بهترین مکان طالقان در اختیار متخصص ، دنداپزشک و خانواده گرامی آنها قرار می گیرد .

لطفاً جهت همکاری با شبکه بهداشت و درمان شهرستان طالقان تماس حاصل فرمائید .

02644722525

02644724340

نمایی از پانسیو گلینک جهت اقامت و استراحت
يكشنبه 26 خرداد 1398   05:49:40