اطلاعیه
افتتاح رادیولوژی

افتتاح واحد رادیولوژی

افتتاح آزمایشگاه
افتتاح واحد رادیولوژی و تجهیز واحد آزمایشگاه شهید البرزی شهرک طالقان

انجام  امور مربوط به واحد رادیولوژی در روز های پنج شنبه – جمعه – شنبه و سه شنبه هر هفته در شبکه بهداشت طالقان

يكشنبه 26 خرداد 1398   05:22:16