اخبار
باغچه 1

باغچه 2
اجرای طرح توانمند سازی زنان روستایی وعشایر ازطریق آموزش تغذیه سالم وترویج کشاورزی

درراستای اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره ترویج وزارت جهاد کشاورزی ودفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ،درخصوص توانمند سازی زنان روستایی وعشایر ازطریق آموزش تغذیه سالم وترویج کشاورزی سالم درتاریخ  98/02/31 ایجاداولین باغچه سبزیکاری سالم  در روستای احمد آباد کلید خورد.

هدف از اجرای این طرح آموزش وارتقاء سطح آگاهی بانوان روستایی وعشایر درخصوص تغذیه سالم وارتقاء امنیت غذایی خانوارها از طریق ایجاد باغچه های خانگی سالم وارگانیک ودرنهایت زمینه سازی ارائه وعرضه به بازارمصرف می باشد.

پنجشنبه 27 تير 1398   16:04:21

لینک های مفید