اخبار
شورای های صنفی یکی از مهم ترین نهادهای دانشجویی و تجلی مشارکت دانشجویان در روند تصمیم گیری های مدیریتی دانشگاه است. پیرو ثبت نام کاندیداهای دانشجویی در دانشکده، انتخابات شورای صنفی دانشجویی با مشارکت گسترده دانشجویان، و حضور مسئولین دانشکده و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ، در روزسه شنبه ۳۱اردیبهشت‌ماه ۹۸ برگزار گردید.
تعداد کاندیداهای این دانشکده 9 نفر از دو گروه دانشجویان پرستاری و فوریتهای پزشکی بودند.عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
شنبه 29 تير 1398   10:17:31