اطلاعیه ها
استعلام واگذاری به بخش خصوصی

مرکز بهداشت غرب شهرستان کرج درنظر دارد انجام امور تاسیسات واحد های تابعه ( نگهداری- راهبری- سرویس و تعمیر سیستم های سرمایشی ، حرارتی- تاسیسات مکانیکی تاسیسات برقی-سیستم موتورخانه- گاز- تلفن- آب و انشعابات- جوشکاری و آهنگری) خود را به تعداد  شرح و مشخصات پیوست با شرايط ذيل به مدت یکسال تمام شمسی از طريق استعلام به يکی از شرکتها  و یا اشخاص ذيصلاح واگذار نمايد .

  1. متقاضی کتبا" اعلام نمايد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ديماه 1337 نمی باشد.
  2. متقاضی موظف است ظرف مدت سه روز کاری از تاريخ سه شنبه 1398/01/27 تا پایان وقت اداری یکشنبه  1398/02/8جهت اخذ فرم خام استعلام به دبیرخانه مرکز بهداشت غرب به آدرس  : کرج -  حصارک بالا-میدان شهرداری - جنب پمپ گاز مرکز بهداشت غرب کرج – واحد دبیرخانه مراجعه نموده و پس از تکمیل فرم مذکور , ممهور به مهر شرکت بهمراه سایر مدارک , تحویل نماید .
  3.  شماره تلفن  34516108-026 مربوط به مدير امور عمومی جهت پاسخگويی به سؤالات اعلام می گردد.
  4. زمان تحویل پیشنهادات حداکثر پایان وقت اداری روز 98/02/8 ساعت14/30می باشد.
  5. در برگه ارائه پیشنهاد می بایست مشخصات کامل و خوانا درج گردد. پیشنهاداتی که فاقد مشخصات کامل یا ناخوانا و بدون مهر و امضاء باشد مردود می گردد .

در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد:

- تصویر کارت ملی و گواهی صلاحیت کار معتبر از مراجع ذیصلاح

-آدرس محل سکونت و شماره تلفن منزل و شماره تلفن همراه

- فرم تکمیل شده استعلام با قيمت پيشنهادی ( عدد و حروف ) به صورت خوانا با امضاء مقام مجاز و مهر شرکت.

در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد :

علاوه بر مدارک فوق: تصویر اساسنامه شرکت و تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه های رسمی کشور

  تذکر:  رقم پيشنهاد قيمت به عدد و به حروف نوشته شود،جهت تعين برنده استعلام رقم نوشته شده به حروف ملاک عمل خواهد بود و پيشنهادی که رقم به حروف نداشته باشد مردود است.

  - به پيشنهادات مبهم، مشروط و پيشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  - کارفرما در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است.

  - مدارک ارسالی مسترد نخواهد شد. 

فايلها
واحدهاي غرب.xlsx 17.921 KB
قرارداد.docx 84.458 KB
پنجشنبه 27 تير 1398   16:10:02

تصویر ها