آرشیو اخبار
مراسم تودیع ومعارفه مسئولان سابق وجدید حراست شبکه بهداشت ودرمان طالقان

مراسم تودیع ومعارفه مسئولان سابق وجدید حراست شبکه بهداشت ودرمان طالقان

صبح روزسه شنبه 97/۰۱/21 طی مراسمی با حضورجناب آقای دکترمحمدی مشاور رئیس ومدیر حراست دانشگاه وآقای داستان رئیس اداره بازرسی ورسیدگی به شکایت دانشگاه ضمن قدردانی اززحمات آقای آقامحمدی مسئول سابق حراست شبکه آقای عباس آزاد فلاح بعنوان مسئول جدید حراست شبکه معرفی گردید درابتدای این مراسم آقای مهندس حیدریان ضمن خیر مقدم به مهمانان ازخدمات آقای آقامحمدی تشکر وبرای آقای آزاد فلاح درمسئولیت حراست آرزوی توفیق نمودندوگزارشی ازاقدامات صورت گرفته در سه سال گذشته شبکه ارائه نمودند.


يكشنبه 26 خرداد 1398   05:52:10