اخبار
بازدید حفاظت فیزیکی و حفاظت I.T از مرکز آموزشی درمانی کمالی ببازدید از ساختمان جدید مرکز آموزشی درمانی کمالی جهت تایید و نظارت بر کابل کشی استاندارد شبکه اداری اعم از اینترنت و اتوماسیون وهمچنین دوربین های مدار بسته 
چهارشنبه 26 تير 1398   23:39:12