مطالب آموزشی
 کتابخانه :
 
عنوان کتاب فایل عنوان کتاب فایل 
کتاب راهنمای نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد برنامه ریزی و طراحی آزمایشگاههای پزشکی
استاندارد برنامه  ریزی و طراحی آزمایشگاه های پزشکی  کنترل کیفیت درآزمایشگاههای پزشکی 
صول مستندسازی و مستندات آزمایشگاهی در آزمایشگاه پزشکی مجموعه از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
دستگاههای خودکارشمارنده سلولی


 کارگاه ها و دوره های آموزشی:

عنوان برنامه آموزشی فایل آموزشی

عنوان برنامه آموزشی

فایل آموزشی

کارگاه تربیت مربی مدیریت نمونه های آزمایشگاهی
 
تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی - مورخ 96.08.24 اصول ایمنی در آزمایشگاه - تاریخ برگزاری 96
تضمين كيفيت در بخش هماتولوژي تاریخ برگزاری: 96/05/30  بررسی مقایسه ای انواع تکنیک های سنجش هورمونی
اصول استاندارد در بخش پاتولوژی
تاریخ برگزاری: 96/02/13
آشنایی با روش های تشخیص مولکولی -
تاریخ برگزاری :96.02.16
مرور اصول احیا کنترل کیفی بخش میکروب شناسی - دوره آموزشی مورخ 96/03/03
 آنالیز مایعات بدن
تاریخ برگزاری: 95/10/21
سمینار ملی بانک خون
تاریخ برگزاری: 95/11/30 لغایت 95/12/01
خطا های تشخیصی در بخش باکتری شناسی 1
خطا های تشخیصی در بخش باکتری شناسی 2
تشخیص آزمایشگاهی سالمونلا و شیگلا
Laboratory Diagnosis of Gastrointestinal Infections
تاریخ برگزاری : 92/11/14
تشخیص لوسمی ها و اختلالات گلبول های سفید
تاریخ برگزاری: 95/03/09

 
تشخیص آزمایشگاهی اختلالات گلبول های سفید
تاریخ برگزاری :

تضمین کیفیت هماتولوژی

انگل های شایع در ایران و کنترل کیفی بخش انگل شناسی
تاریخ برگزاری :93/10/23

پایش کیفیت و ارزشیابی روشهای سنجش

اصول و مبانی مدیریت کیفیت آزمایشگاهی بالینی بر اساس الزامات استاندارد آزمایشگاه مرجع سلامت

ارزشیابی روشها و گواهی کردن روشها

اصول و مبانی مدیریت کیفیت آزمایشگاهی بالینی بر اساس الزامات استاندارد آزمایشگاه مرجع سلامت2 فایل 1- فایل2-فایل3-فایل4

آنالیز ادرار

بررسی آزمایشگاهی تومورمارکرهاو تفسیر آن ها
تاریخ برگزاری: 94/03/10
فایل1-فایل2-فایل3-فایل4

شش سیگما

الزامات استاندارد در آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش اول- بخش دوم- بخش سوم- بخش چهارم-بخش پنج

عفونت بیمارستانی

تضمین کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی

MRSA, ESBLs and Carbapenem Resitance

تشخیص لوسمی ها و اختلالات گلبول های سفید

HIcontrol

 

اصول ارجاع نمونه بر اساس دستورالعمل ارجاع و اصول استاندارد خونگیری
تاریخ برگزاری: 95/09/16
برنامه آموزشی مدیریت آزمایشگاه ها در سال 1396 :

شنبه 29 تير 1398   09:36:36