آرشیو اخبار
toseeh 3

toseeh1

toseeh 2
بازدید معاونت های محترم بهداشتی و توسعه دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان طالقان

در تاریخ 97/07/08 جناب آقای دکتر مقیمی معاونت محترم بهداشتی و جناب آقای دکتر مرادی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه به همراه جناب آقای دکتر مستوفیمدیریت محترم منابع انسانی، جناب آقای دکتر اسدزاده مدیر محترم بودجه و امور رفاهی دانشگاه ، جناب آقای دکتر بابایی مدیر محترم مرکز فوریت های پزشکی استان و جناب آقای علی مدیر سابق بودجه و امور پشتیبانی دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان طالقان بازدید و ضمن تشکیل جلسه با مدیریت محترم شبکه طالقان جناب آقای مهندس حیدریان به بحث مالی و عمرانی شبکه و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز پرداختند و سپس از قسمتهای مختلف مرکز جامع خدمات سلامت شبانه روزی شهید البرزی طالقان بازدید و در جریان روند خدمات رسانی به مردم قرار گرفتند.

يكشنبه 26 خرداد 1398   06:14:50